ESG

ESG to jeden z elementów raportowania stosowany do opisania czynników / wskaźników / kryteriów zaangażowania przedsiębiorstw w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Obowiązki te wynikają z prawodawstwa Unii Europejskiej, ujętego min. w Dyrektywie 2022/2464 o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) z dnia 16 grudnia 2022 roku.

W regulacji tej sprecyzowano oczekiwania wobec biznesu w zakresie zrównoważonego rozwoju, jednocześnie nakładając – także na polskie firmy – szereg nowych wymogów dotyczących raportowania niefinansowego.

Skutkiem wprowadzenia tych przepisów będą zmiany
we wszystkich sektorach gospodarki państw UE, które zajdą w ciągu najbliższych trzech lat.

Regulacyjne raportowanie ESG obowiązywać będzie:

Spółki Giełdowe za rok 2024 (ok. 420 firm)

Duże Przedsiębiorstwa za rok 2025 (ok. 3 700 firm)

Małe i średnie przedsiębiorstwa i inne
przedsiębiorstwa notowane na giełdzie
za rok 2026

Raportowanie niefinansowe dotyczy całych łańcuchów produkcji
i dostaw, co oznacza, że również podmioty współpracujące z firmami
objętymi raportowaniem ESG zobowiązane będą do działań
w zrównoważony sposób, tj. przyjazny dla środowiska.

Regulacyjne raportowanie ESG obowiązywać będzie:

Duże spółki interesu publicznego, objęte już dyrektywą NFRD
i zatrudniające powyżej 500 pracowników za rok 2024
(ok. 420 firm)

Przedsiębiorstwa, które nie podlegają dyrektywie NFRD
i zatrudniające ponad 250 pracowników i/lub mające 40 mln € obrotów i/lub 20 mln € całkowitych aktywów za rok 2025
(ok. 3 700 firm)

Przedsiębiorstwa małe i średnie notowane na giełdzie, czyli te które przekroczą 2 z 3 wskazanych kryteriów: suma bilansowa powyżej 350 tyś. € lub/i przychody netto ze sprzedaży powyżej 700 tyś € lub/i średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym powyżej 10 (za rok 2026)

Efektem powyższego będzie wykonanie
gruntownego przeglądu swojej działalności
w tym też oferowanych usług/produktów
ze szczególnym uwzględnieniem
ich wpływu na:
środowisko (E)
społeczną odpowiedzialność (S)
model zarządzania (G)

W kolejnym etapie podmioty zobowiązane dążyć będą do ograniczenia ich wpływu
w każdym ze zidentyfikowanych obszarów.

Od 2023 roku obowiązek dotyczący monitorowania całości łańcucha dostaw
– od surowych materiałów, po gotowy produkt – wprowadzono u największego polskiego
partnera handlowego, tj. w Niemczech.

utrzymanie pozycji w łańcuchach produkcji i dostaw,

pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla produktów i usług,

uzyskanie dostępu do preferencyjnych warunków finansowania
w ramach funduszy celowych oraz kredytów bankowych

        Długoterminowe efekty    finansowania

ograniczenie poziomu kosztów operacyjnych związanych
z nabyciem i wykorzystaniem energii

minimalizacja wydatków związanych z opłatami
środowiskowymi,

uniknięcie sankcji finansowych za naruszenie dyrektywy
CSRD (planowane wprowadzenie systemu penalizacji dla
podmiotów zaangażowanych nierealizujących wytycznych ESG).

       Dodatkowe benefity wynikające    z ESG

zwiększenie wartości marki danej firmy,

sposób na pozyskanie talentów pracowniczych w oparciu
o standardy ESG

budowanie silniejszych relacji z Klientami i Kontrahentami
stosującymi ten sam system wartości w zarządzaniu swoim
biznesem.

Nowe
możliwości
biznesowe

Aspekty finansowe

Uzyskanie dostępu
do preferencyjnych warunków finansowania w ramach funduszy celowych czy kredytów bankowych

Uniknięcie sankcji finansowych za naruszenie dyrektywy CSRD (planowane wprowadzenie systemu penalizacji dla pomiarów zaangażowanych, nierealizujących wytycznych ESG)

Aspekty wizerunkowe

Podstawowym miernikiem skutków wdrożenia ESG jest tzw. ślad węglowy, który informuje o skali wpływu danej firmy (jej produktów, usług) na środowisko, w zakresie emisji gazów cieplarnianych (GHG), w tym CO2 do atmosfery.

Podstawowym sposobem na redukcję śladu węglowego jest wykorzystanie energii elektrycznej, pochodzącej
z odnawialnych źródeł energii (OZE).

•••

Dokumentem potwierdzającym redukcję śladu węglowego przez podmiot zobowiązany jest Certyfikat wydawany przez Towarową Giełdę Energii S.A. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest umorzenie Gwarancji Pochodzenia (GoO) będącej instrumentem potwierdzającym wytworzenie ilości danej energii elektrycznej w OZE.

Specjalnie dla podmiotów zobowiązanych i wszystkich firm chcących minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko przygotowaliśmy dedykowaną ofertę produktów energetycznych w standardzie ESG.

Stań się wzorem odpowiedzialnego Przedsiębiorcy i skorzystaj z zielonej energii od Ekovoltis!

We are energy!

Czekamy na Twój kontakt